Ingeborg Nilsson

Professor i arbetsterapi vid Umeå universitet med särskilt intresse för hälsofrämjande insatser för seniorer. Leder forskning om meningsfulla aktiviteter och dess relation till hälsa och välmående, hur aktiviteter kan mätas och hur interventionsprogram kan utvecklas och implementeras för att stödja delaktighet och aktivt åldrande. Forskningen sker i nära samverkan med relevanta aktörer som föreningsliv, privata företag, kommuner och regioner.

Mats Rundkvist

Mats Rundkvist, konsult, föreläsare och skribent inom välfärdsteknologi och kommunal ehälsa. Ursprungligen sjukgymnast inom äldreomsorgen men sedan 2007 uteslutande sysselsatt med välfärdsteknologi, bland annat som projektledare och strateg i Västerås stad, strateg i Linköpings kommun, fristående konsult, projektledare på SKR, expert åt Upphandlingsmyndigheten, VINNOVA, RISE med flera.

Maria Pahlberg och Patrik Bergström

Maria Pahlberg, Verksamhetsutvecklare Förebyggande arbete Socialkontoret – Skellefteå kommun

Patrik Bergström , Verksamhetsutvecklare – Skellefteå kommun

Sveriges Arbetsterapeuter

  • Lena Rosenberg, professor i arbetsterapi – Jönköping University,
  • Erika Johansson, professionspolitisk handläggare – Sveriges Arbetsterapeuter
  • Johanna Ralfsson, Leg. Arbetsterapeut Rehab – Omsorgsförvaltningen Staffanstorps kommun

Panel: Atea – Hur kan offentlig sektor nyttja befintliga avtal på ett smart sätt?

Moderator: Mari-Louise Ekelund, Lösningsspecialist, Atea

Mari-Louise Ekelund, har drygt 18 års erfarenhet som chef och ledare inom offentlig sektor. Främst inom Vård- och omsorgssidan, där hjärtat alltid kommer klappa extra för LSS-verksamheten. Men hon har också arbetat på kommunövergripande nivå inom HR och upphandling. Mari-Louise drivkraft har alltid varit att se välfärdsteknik och andra digitala verktyg som möjliggörare inom organisationen. Vi kan om vi vågar och vill!

Talare: Staffan Betinger, Lösningsspecialist, Atea

Staffan har lång erfarenhet inom it-branschen och har de senaste åren jobbat tillsammans med kommuners olika verksamheter. Han har samverkat med såväl kommunstyrelsen som baspersonal inom hemtjänst och hemsjukvård. Staffan är en av nyckelpersonerna i vår fortsatta satsning att driva och verksamhetsutveckla kommuner för en snabbare, smartare och effektivare arbetsplats för personalen.

Talare: Björn Bergström, Jurist, Ramberg Advokater

Björn Bergström har lång erfarenhet av offentlig upphandling och har arbetat i 15 år som jurist och chef inom staten med fokus på offentliga affärer och kommersiell avtalsrätt. Björn har en omfattande praktisk erfarenhet av att genomföra alla delar av en offentlig upphandling, genomföra utbildningar och rådgivningsarbete. Han företräder såväl upphandlande myndigheter och enheter som leverantörer, och tjänsterna omfattar hela eller delar av upphandlings- och anbudsprocessen. Björn är frekvent anlitad som ombud i överprövningsprocesser, som rådgivare och som föreläsare. Björn är medförfattare till boken ”Tio principer för en framgångsrik upphandling” som publicerades på Liber förlag 2015.

Gunilla Nordlöf

Gunilla Nordlöf har en lång erfarenhet från ledande positioner inom såväl näringsliv som offentlig sektor, med fokus på digitalisering. Hon har en bakgrund som chef i staten, både på regeringskansliet och på andra myndigheter, senast som generaldirektör på Tillväxtverket.

Jeanette Melin och Tomas Bokström

Jeanette arbetar som forskare på RISE Mätteknik. Jeanette verkar för och bedriver forskning om att samma grundläggande mätprinciper som tillämpas på fysikaliska mätningar även skall användas för mätningar av mänskligt beteende och upplevelser, s.k. kategoriska baserade mätningar (eller ”mjuka värden”). Jeanettes forskning är framförallt relaterad till kategoriska storheter inom hälso- och sjukvården, men tillämpar även metodiken inom andra områden.

Tomas leder Social & Health Impact Center (SHIC) på RISE, ett nationellt expertcenter för ökat utfallsfokus i offentlig sektor och civilsamhälle. SHIC:s mission är att stödja omställningen från reaktiva till proaktiva och preventiva välfärdslösningar. Tomas är också medlem av Kommuninvests kommitté för att granska och godkänna lån för social hållbarhet. Innan han började på RISE arbetade Tomas på Sveriges Kommuner och Regioner med att stödja kommuner och regioner kring sociala investeringar och var där med och utformade de första sociala utfallskontrakten i Sverige.

Almega med förbund

Medverkande:

Ulrica Dyrke, jurist och näringspolitisk expert avseende offentlig upphandling – Almega

Stefan Sernefors, Anbudsansvarig – MIAB AB

Stina Ljungkvist, VD – Carlstedt Arkitekter AB

Daniel Forslund, Utvecklingsansvarig för digitalisering – Vårdföretagarna

Li Jansson, Bransch- och näringspolitisk chef – Säkerhetsföretagen

Peter Kjäll, Näringspolitisk Expert – HealthTech, TechSverige